عکس از گمرک خرمشهر - صادرات ژیان از ایران به امارات در ده