⚫️عکسی از بسیجی شهید رضا داستانی که امروز در اصفهان ترور