اگه خودتم به نتیجه ای نرسیدی تو خلوت یه سوال از پدر و ماد