شاید سخت ترین رابطه این باشد که دو انسان مغرور عاشق هم با