الف) روی شکم بخوابید، زانوهایتان را خم کنید، به طوری که ق