☜دلـــم گرفتــه          ⇡ از دنیــا         ⇡ از آدم هــا⇡ا...

☜دلـــم گرفتــه

⇡ از دنیــا
⇡ از آدم هــا
⇡از خیــال هایی که خیــال مـانـد
⇡از رویـــاهـایی که به حقیقـــت نپیــوست
⇡ از آرزوهـــایی که بـَر بــاد رفــت
☜از خـــودم☞
← از حمـــاقت های ِ احمقــــانه ام
←از اعتمــادهایی که از دسـت رفــــــــت
←از " مـنی " که مُــرد
←از ایـن " مــنی " که بیهــوده نفـس می کشــد
←از زیستنــی که نمی خواهـَمـَش و از مرگــی که می خواهـَمـَش
▼▼▼خدایــا ...!▼▼
√مـن دیگــر بریـــده ام
√ کـــــــم آورده ام
√دیگـر نه حوصلــه ی دنیــایت را دارم
▼نه آدم هـــایت را
و▼ نه حتـی خــودم را ...
✘آدم گـریــز شــده ام
✘ گوشـــه نشیـن
☜این روزهــا دیگـر خـودم نیستــم.....!!!!!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار