فرشته ای خندید، فرشته ای گریست، فرشته ای پرواز کرد، فرشته