هر جا که باشید در هر جایی که باشید خدا شمارو میبیند