⭐ رهبر انقلاب، روز گذشته: جشن تکلیفتان را به شما تبریک می