این فصل ک میشه معمولا برای چیدن گیاهان خوراکی و دارویی زن