∬ نام انیمه : میوه ی تکامل 2: قبل از این که بفهمم، زندگیم