خودم از نصیحت بدم میاد ولی تو دوستم حماقت منو نکن اینو بخ