گاهی چنان تنها هستم که به آغوش خودم پناهنده می شوم و گاهی