امیرالمومنین حضرت علی علیه السّلام درباره ی کسانی که با ا