دلم نه واسه نوازشات نه بوی سیگارت نه بوی عطره لعنتیت ، تن