کنارت که هستم عمیق تر نفس میکشم تا هوای باهم بودنمان را م