مرز کره شمالی و چین.مرز مشترک 1400 کیلومتر دسته های عظیم