فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند