دروووود این شعر هم واسه اونایی که حرف مفت میزنن و میگن ایران...

دروووود

این شعر هم واسه اونایی که حرف مفت میزنن و میگن ایرانی ها یکتاپرست نبودن و با اسلام یکتاپرست شدن : در این خاک زرخیز ایـــــــــــران زمین نبودند جز مردمـــــــــــــــی پاک دین همه دینــــــــــشان مردی و داد بود وز آن کشـــــــــــــــور آزاد و آباد بود چو مهر و وفا بود خود کیشـــــشان گنه بود آزار کس پیشـــــــــــــشان همه بنده ناب یــــــــــــزدان پــــــاک همه دل پر از مهر این آب و خـــــاک پــــــــدر در پـــــــدر آریـــــــــایی نژاد ز پشت فریدون نیکـــــــــــــــــــو نهاد بزرگی به مردی و فرهنـــــــــــگ بود گـــدایی در این بوم و بر ننــــــگ بود کـــجا رفت آن دانـــــش و هـوش ما که شد مهر میهن فرامـــــــــوش ما که انداخت آتش در این بوستـــــــان کز آن سوخت جان و دل دوستـــــان چه کردیم کین گونه گشتیـــم خوار؟ خرد را فکنــــــــــــــدیم این سان زکار نبود این چنین کشــــــــــــور و دین ما کجــــــــا رفــــــت آییـــــن دیرین مـا؟ به یزدان که این کشــــــــــور آباد بود همـــــــه جــــــــای مـــردان آزاد بود در این کشــــــــور آزادگی ارز داشت کشــــــــاورز خود خانه و مرز داشت گرانمــــــــــــــایه بود آنکه بودی دبـیر گرامی بد آنکس که بـــــــــــودی دلیر نه دشـمن در این بوم و بر لانه داشت نه بیگانه جایی در این خانــه داشــت از آنروز دشـمن بمــــــــا چــیره گشت که ما را روان و خرد تیـــــره گشـــــت از آنروز این خـــــــانه ویـــــــــرانه شد که نان آورش مــــــــرد بیــــــگانه شد چو ناکــــــس به ده کدخـــــــدایی کند کشـــــــــــــــاورز بـــاید گــــــدایی کند به یــــــــــــزدان که گر ما خرد داشتیم کجـــــــا این سر انجــــــام بد داشتیم؟ بســـــــــــــوزد در آتش گرت جان و تن به از زنـــــــدگی کــــردن و زیســـــــتن اگر مایه زنــــــدگی بنــــــــــدگی است دو صــــد بار مردن به از زنـــدگی است بیــــــا تا بکوشیــم و جـــــــــــنگ آوریم برون ســــــــر از این بار ننــــــــگ آوریم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها