عصریک جمعه دلگیر،دلم گفت بگویم بنویسم که چراعشق به انسان