الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم نه تنها سر برایت,بلکه