دختر ها تو شرایط انسانی نیستن فقط خودتون قضاوت کنید !