امروز صبح از خواب بلند شدم و تختم رو مرتب کردم و رفتم دست