شهید همت : هر گاه در مسیر جنگی جبهه خودی را گم کردید ببنی