حال ندارم بنویسم فردا امتحان ادبیات دارم چصم نخوندم😀🤌