افراد افسرده لباس زرد رنگ بپوشند غذاهای زرد بخورند و رنگ