‏کاش در کنار این همه باشگاه زیبایی اندام ، باشگاه زیبایی