۷۰۰ تایی شدیم ۷۰۰ تایی شدنمون مبارک خیلی خوشحالم خیلی خوب