‏نتانیابو: ما رو از چی می ترسونید؟ ما کلی پوشک ذخیره کردی