غرب زدگی و وادادگی طبقه سرمایه دار ایران به حدی رسیده که