🌹 شهید همت: هر وقت در مناطق جنگی راه را گم کردید، به آتش