به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشن