از زمانی که میومدن تو کاخ نیاوران و بدون اطلاع شاه جلسه م