من این ورس از آهنگ شایع رو حس کردم ک میگف :من تخم حمالی آرزو هامو داشتم یا اونجا که میگه اگه بدونی چه کارا از دستت میاد خواب دیگه سخت میشه هضمش برات دقیقا وقتی بقیه خوابن تو تلاش کن