✅پنجشنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است..