بغضی که دیشب گلومو گرفته بود بالاخره شکست واسه دیدنش شکست