امروز طی حکمی از جانب استاد مهندس حمید سپیدنام (مستر تیست