فِرِشْـــــــتِه هاوجوددارَن امـابَعضــــی وَ قْتــاچون ب