خدا این خوشیا رو برات نگه داره وزیاد کنه من تازه فهمیدم ه