ما دیگرفقیرنیستیم!! دیروز پزشک روستاگفت:چشمان پدرم پرازآب