دو رنگییه روز مرد خدایییه روز اهل ریائییه روز مرد قناعتیه رو...

دو رنگی

یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریائی یه روز مرد قناعت یه روز حاتم طایی یه روز آتش خشمگین یه روز مظهر مهری یه روز عاشق عشقی یه روز اهل جدایی یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن یه روز پاک و منزه یه روز غرق گناهی یه روز بنای ناجا یه روز پشت و پناهی یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن یه روز پاک و منزه یه روز غرق گناهی یه روز بنای ناجا یه روز پشت و پناهی یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریائی یه روز مرد قناعت یه روز حاتم طایی یه روز آتش خشمگین یه روز مظهر مهری یه روز عاشق عشقی یه روز اهل جدایی یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار