از بالا تا پایین نگاه کنین. وای سر من ک گیج رفت...