وقتی می گویم :برایم دعا کن... یعنی کم آورده ام، یعنی دیگر