تو تاریکی نشسته بودم دیدم یه جن داره نگام میکنه! ??