این دنیا به ما نساخت. بریم ببینیم اون دنیا چطوره.......