بر خلاف نظر بعضی ها فقط با انسان بودن میتوان به بهشت رفت،