inam az shagerdae ma be khoda inghadar kar nemikonan ke i