رییس جمهور آینده باید عاقل و نخبه باشد تا مشکلات برطرف شو