جلیلی: تحریم های اولیه، ایالتی و غیرهسته_ای باقی می ماند.جلی...

جلیلی: تحریم های اولیه، ایالتی و غیرهسته_ای باقی می ماند.


جلیلی: امریکا فقط متعهد به توقف_موقت فرمان_اجرایی رییس_جمهور آنهم در صورتی که ثانویه و اقتصادی باشد شده است.

جلیلی: مطابق برجام، امریکا پس از 8سال صرفا تعلیق تحریمها در کنگره را پیگیری خواهد کرد.

جلیلی : مطابق برجام ، امریکا در قبال قانونی که بانک_مرکزی را تحریم کرده بود تعهدی نداده است.

جلیلی : تحریم تراکنش و انتقالات دلاری کماکان برای اتباع و بانک ها باقی میماند. در این باره امریکا تعهدی نداده است.

جلیلی : تحریم تراکنش_نفتی مشمول لغو تحریم امریکا نخواهد شد.

جلیلی: مطابق برجام تحریمهای_اولیه هیچگاه لغو یا تعلیق نخواهد شد. یعنی شرکتهای_امریکایی تجارت کننده با ایران همیشه مشمول تحریم هستند.

جلیلی : دامنه تحریم های ثانویه بسیار محدود است، اگر شرکتی در امارات حداقل 50% سهامش در اختیار یک آمریکایی باشد باز هم تحریم هایش لغو نمی شود و تحریم اولیه محسوب می شود!


جلیلی : بر اساس قطعنامه2231 تحریمهای موشکی، تسلیحاتی و اشاعه ای باقی می ماند.

جلیلی : قطعنامه2231 قطعنامه میگوید، قطعنامه های قبل ملغی است اما در صورت اعتراض اعضا، تا 30 روز باید یک قطعنامه تصویب شود که آیا لغو تحریم ها ادامه دار باشد یا نه؟

جلیلی : در ژنو گفتند تمام تحریم ها برداشته شود، در لوزان تحریم های کمتری توافق شد اما در وین، تحریم های مالی و اقتصادی هم با یک اعتراض بازمیگردد.

جلیلی : دو ستانده یکی تحریم و دومی بحث قطعنامه های شورای_امنیت و خروج از بند41 بود، اما اکنون حداقل تا 10 سال در دستور کار شورای امنیت هستیم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار