می خواهم در ظرف یک دقیقه ، زیبا شوم ؟! پس لبخند می زنم